Algemene voorwaarden

Versie 0.3 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 Februari 2023.


Vita-Jong KvK-nummer: 67611834


Vita-Jong gevestigd in Bennebroek aan de van Kinsbergenlaan 6, 2121 WB.

Artikel 1: Definities


In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Opdrachtnemer: Vita-Jong;


Opdrachtgever: de wederpartij van Vita-Jong, met wie een overeenkomst is gesloten;


Overeenkomst: een door opdrachtgever getekende offerte van Vita-Jong;


Trainingen: onder trainingen wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen hardlooptraining, bootcamptraining, tienerbootcamp, personal training, personal group training.


Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Vita-Jong en een opdrachtgever waarop Vita-Jong deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Vita-Jong, voor de uitvoering waarvan door Vita-Jong derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vita-Jong en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden binnen de context van deze algemene voorwaarden.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de context van deze algemene voorwaarden.

Indien Vita-Jong niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn en/of dat Vita-Jong in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3: Offertes en aanbiedingen


De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vita-Jong daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vita-Jong anders aangeeft.


Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst


Vita-Jong is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst Vita-Jong ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vita-Jong op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Vita-Jong de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Vita-Jong tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Vita-Jong gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vita-Jong vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Vita-Jong op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5: Overdracht


Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vita-Jong, zal Vita-Jong in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

Het bepaalde in artikel 5 onder 1 geldt niet indien de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Vita-Jong extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Vita-Jong anders aangeeft.


Artikel 6: Overmacht


Vita-Jong is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vita-Jong geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vita-Jong niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.3. Vita-Jong kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Vita-Jong ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vita-Jong gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.


Artikel 7: Betaling en incassokosten


Betaling van de factuur van Vita-Jong dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vita-Jong aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Vita-Jong aangegeven. Vita-Jong gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Vita-Jong een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

Vita-Jong heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vita-Jong verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekenings-methode volgens Rapport Voorwerk II.7. Indien Vita-Jong echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 8: Afspraken


1.Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 1 werkdag vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan Vita-Jong.


Indien de annulering korter dan 1 werkdag plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.

Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Een 10-rittenkaart is maximaal 12 weken geldig.


Artikel 9: Aansprakelijkheid


Vita-Jong is niet aansprakelijk en niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de Opdrachtgever als bij derden.

De aansprakelijkheid van Vita-Jong voor de door de Opdrachtgever geleden schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, zal in ieder geval zijn gelimiteerd tot het bedrag waarvoor in het desbetreffende geval recht op uitkering bestaat van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Vita-Jong.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Vita-Jong in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat hij/zij in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan de training(en) zou kunnen belemmeren.

Vita-Jong kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en/of lichamelijk letsel bij de Opdrachtgever, opgelopen gedurende en/of als gevolg van deelname aan de trainingen.6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Vita-Jong van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij zijn/haar eigen (behandelend) arts. Vita-Jong verklaart uiterst zorgvuldig met persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever om te gaan.

Vita-Jong is in geen geval aansprakelijk voor schade en kosten die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in het algemeen, hetzij afkomstig van de Opdrachtgever, hetzij afkomstig van derden, ongeacht of deze inlichtingen of gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen. Vita-Jong is tevens in geen geval aansprakelijk indien de Opdrachtgever informatie van belang voor het oordeel van Vita-Jong verzwijgt.

Een rechtsvordering tot schadevergoeding vervalt zes maanden na de dag waarop de Opdrachtgever bekend raakt, respectievelijk kan zijn, met de fout en/of de schade, doch in elk geval een jaar na het volgen van de training waarop de fout betrekking heeft.


Artikel 10: Vrijwaring


De Opdrachtgever vrijwaart Vita-Jong voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander en/of anderen dan aan Vita-Jong toerekenbaar is.

Indien Vita-Jong uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Vita-Jong zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vita-Jong, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vita-Jong en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen


Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vita-Jong partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De rechter in de vestigingsplaats van Vita-Jong is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vita-Jong het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Vita-Jong.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.